a

Lorem ipsum dolor sit amet, elit eget consectetuer adipiscing aenean dolor

เครดิต@Effe #3764 เกี่ยวกับความไม่ลงรอยกันสําหรับภาพ:) เฮ้ @everyone เราได้ทําการเปลี่ยนแปลงใหม่เพื่อจํากัดจํานวนการรักษาฟรีที่คุณสามารถใช้ต่อวัน เราตระหนักดีว่าสิ่งนี้อาจทําให้พวกคุณหลายคนไม่พอใจ แต่นี่เป็นขั้นตอนที่จําเป็นมากเพื่อพัฒนาเกม ตอนนี้คุณสามารถรักษาได้